Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Προπαρασκευή, εφαρμογή και παρακολούθηση των ΕΠ - Δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπόνησης μελετών και αξιολογήσεων

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • Προμήθεια και επεξεργασία συστημάτων και εργαλείων για την οργάνωση της διαχείρισης και τον εκσυγχρονισμό ή και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των επιτελικών φορέων (αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, αμοιβές μελετητών- εμπειρογνωμόνων, ανάπτυξη και διάχυση προτύπων οργανωτικών μεθόδων, συνδρομές ειδικών εφαρμογών κλπ.)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και ανταλλαγές εμπειριών.
 • Παραγωγή εκπαιδευτικών πακέτων και αντίστοιχων εκπαιδευτικών εργαλείων.
 • Πραγματοποίηση ή/και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις εργασίας, εκδηλώσεις, σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για στόχους που αφορούν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την εφαρμογή και παρακολούθηση των ΕΠ ή ευρύτερα την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας  των επιτελικών φορέων.
 • Σχεδιασμός, υποστήριξη ή/και βελτίωση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Εξοπλισμός γραφείων.
 • Λειτουργία επιτελικών φορέων και υποστηρικτικών δομών.
 • Μετακινήσεις στελεχών.
 • Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις.
 • Εκπόνηση στρατηγικών μελετών.
 • Εκπόνηση προπαρασκευαστικών μελετών.
 • Χρήση εξωτερικών υπηρεσιών στήριξης σε ειδικά θέματα.
 • Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης.
 • Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες – έρευνες – αξιολογήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Ειδικές Υπηρεσίες Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (ΕΥΣΣΑΑΠ)
 • Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
 • Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓ ΣΔΙΤ)
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
 • Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
 • Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
 • Γενική Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
 • Ειδικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (ΕΥΣ)

Περίοδος υποβολής

από 24/4/2014 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη ΔΑ του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», στη δ/νση Μητροπόλεως 5, 105 57 Σύνταγμα, 3ος όροφος, τις ώρες 09:00 - 15:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνημμένα σε μορφή pdf το υπογεγραμμένο ΤΔΠΠ, καθώς και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα. Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδρομικώς (ΔΑ του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», Μητροπόλεως 5, 105 57 Σύνταγμα, 3ος όροφος, τις ώρες 09:00 - 15:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες), επί αποδείξει με ημερομηνία αποστολής την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΕΣΠΑ, θα απορρίπτονται.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tye.gr ...

Τι χρηματοδοτείται

 • Προμήθεια και επεξεργασία συστημάτων και εργαλείων για την οργάνωση της διαχείρισης και τον εκσυγχρονισμό ή και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των επιτελικών φορέων (αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, αμοιβές μελετητών- εμπειρογνωμόνων, ανάπτυξη και διάχυση προτύπων οργανωτικών μεθόδων, συνδρομές ειδικών εφαρμογών κλπ.)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και ανταλλαγές εμπειριών.
 • Παραγωγή εκπαιδευτικών πακέτων και αντίστοιχων εκπαιδευτικών εργαλείων.
 • Πραγματοποίηση ή/και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις εργασίας, εκδηλώσεις, σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για στόχους που αφορούν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την εφαρμογή και παρακολούθηση των ΕΠ ή ευρύτερα την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας  των επιτελικών φορέων.
 • Σχεδιασμός, υποστήριξη ή/και βελτίωση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Εξοπλισμός γραφείων.
 • Λειτουργία επιτελικών φορέων και υποστηρικτικών δομών.
 • Μετακινήσεις στελεχών.
 • Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις.
 • Εκπόνηση στρατηγικών μελετών.
 • Εκπόνηση προπαρασκευαστικών μελετών.
 • Χρήση εξωτερικών υπηρεσιών στήριξης σε ειδικά θέματα.
 • Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης.
 • Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες – έρευνες – αξιολογήσεις.

Προϋπολογισμός

€ 7.810.498

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Τεχνική Βοήθεια"
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Νίκης 5-7 Σύνταγμα, 105 83 Αθήνα
Τηλ
210 3332546
Φαξ
210 3332731

Γ. Βλασσοπούλου

210 3256474

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/11/2022