Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

 Εντάξεις έργων περιόδου 2014-2020 - 2η

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 4η Τροποποίηση της Πράξης «Μισθοδοσία της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ» (MIS 5000274) (PDF - 432Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (MIS 5000487) (PDF - 652Kb)

 3η Τροποποίηση της Πράξης «Μελέτες – παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων ΕΥΣΣΑ 2014-2020» (MIS 5000326) (PDF - 532Kb)

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διασφάλιση της συμβατότητας των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου των ΕΔΕΤ για την αναπηρία» (MIS 5007752) (PDF - 313Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Μελέτες – παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων Αρχής Πιστοποίησης» (MIS 5023630) (PDF - 421Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ)» (MIS 55000919) (PDF - 401Kb)

 4η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση μελετών - Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων» (MIS 5000306) (PDF - 418Kb)

 4η Τροποποίηση της Πράξης «Μελέτες - Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)» (MIS 5000280) (PDF - 342Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για την αποδοχή και διαχείριση δράσεων στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας, για την προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης και της καινοτομικής επιχειρηματικότητας» (MIS 5007787) (PDF - 433Kb)

 3η Τροποποίηση της Πράξης «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διασφάλιση της συμβατότητας των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου των ΕΔΕΤ για την αναπηρία» (MIS 5007752) (PDF - 458Kb)

 3η Τροποποίηση της Πράξης «Πληροφοριακά συστήματα, κατάρτιση, μεταφορά τεχνογνωσίας για την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΣΠΑ» (MIS 5000269) (PDF - 782Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Μετακινήσεις, εκπαιδεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια του προσωπικού της ΕΥΚΕ» (MIS 5000305) (PDF - 410Kb)

 3η Τροποποίηση της Πράξης «Μισθοδοσία της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ» (MIS 5000274) (PDF - 433 Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργικά Ε.Υ. Αρχή Πιστοποίησης 2014-2020» (MIS 5003670) (PDF - 398Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργικές δαπάνες της ΕΥΣΣΑ 2014-2020» (MIS 5004185) (PDF - 398Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση, H/Y, βασικών λογισμικών, περιφερειακών, εξυπηρετητών, ενεργών και παθητικών στοιχείων δικτύου και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, εξοπλισμός γραφείων, του δικαιούχου: ΓΔΨηΠοΗΔ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (MIS 5030912) (PDF - 448Kb)

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Άδειες χρήσης του συστήματος Πάπυρος Millennium III (σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασιών - ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου - ψηφιακών υπογραφών) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (MIS 5001112) (PDF - 617Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού της ΕΥΣΕΚΤ» (MIS 5000337) (PDF - 601Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωση εκδηλώσεων και εκπαίδευση προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού» (MIS 5000382) (PDF - 605Kb)

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια, ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων και εργαλείων για την οργάνωση και αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (MIS 5000335) (PDF - 651Kb)

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (MIS 5000487) (PDF - 406Kb)

 Εκπόνηση μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020, για την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (MIS 5050815) (PDF - 450Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (MIS 5000315) (PDF - 603Kb)

 3η Τροποποίηση της Πράξης «Υποστήριξη της Λειτουργίας της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ» (MIS 5000291) (PDF - 607Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΥΟΠΣ» (MIS 5003555) (PDF - 772Kb)

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων για τις ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΞ» (MIS 5008128) (PDF - 769Kb)

 5η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020 για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής» (MIS 5000280) (PDF - 412Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής» (MIS 5000290) (PDF - 411Kb)

 3η Τροποποίηση της Πράξης «Τεχνική υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των δομών συντονισμού, διαχείρισης, των επιτελικών δομών, της Κ.Υ. της ΜΟΔ και των Αρχών Πιστοποίησης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ» (MIS 5000266) (PDF - 484Kb)

 4η Τροποποίηση της Πράξης «Μισθοδοσία των στελεχών των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Κεντρικής Υπηρεσίας ΜΟΔ Α.Ε.» (MIS 5000262) (PDF - 778Kb)

 4η Τροποποίηση της Πράξης «Μισθοδοσία των στελεχών των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Κεντρικής Υπηρεσίας ΜΟΔ Α.Ε.» (MIS 5000262) (PDF - 414Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης ««Εκπόνηση μελετών - παροχή υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων 2014-2020 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (MIS 5000338) (PDF - 765Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» (MIS 5000268) (PDF - 398Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Διενέργεια ελέγχων - Έξοδα επίδοσης με Δικαστικό Επιμελητή» (MIS 5030754) (PDF - 401Kb)

 1η Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης (MIS 5000681) (PDF - 411Kb)

 Οριζόντια απόφαση τροποποίησης ενταγμένων Πράξεων (40 Πράξεις) βάσει της αναθεώρησης του Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» έτους 2020) (PDF - 357Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης«Αξιολογήσεις ΕΣΠΑ 2014-2020» (MIS 5007603) (PDF - 413Kb)

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» (MIS 5000268) (PDF - 416Kb)

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργικές δαπάνες της ΕΥΣΣΑ 2014-2020» (MIS 5004185) (PDF - 411Kb)

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για την αποδοχή και διαχείριση δράσεων στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας, για την προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης και της καινοτομικής επιχειρηματικότητας» (MIS 5007787) (PDF - 421Kb)

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Μελέτες – παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων Αρχής Πιστοποίησης» (MIS 5023630) (PDF - 413Kb)

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Διενέργεια ελέγχων - Έξοδα επίδοσης με Δικαστικό Επιμελητή» (MIS 5030754) (PDF - 413Kb)

 3η Τροποποίηση της Πράξης «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (MIS 5000487) (PDF - 420Kb)

 4η Τροποποίηση της Πράξης «Μελέτες – παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων ΕΥΣΣΑ 2014-2020» (MIS 5000326) (PDF - 414Kb)

 4η Τροποποίηση της Πράξης «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διασφάλιση της συμβατότητας των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου των ΕΔΕΤ για την αναπηρία» (MIS 5007752) (PDF - 419Kb)

 5η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση μελετών – παροχή υπηρεσιών συμβούλων 2014-2020 για τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων» (MIS 5000783) (PDF - 414 Kb)

 6η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020 για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής» (MIS 5000280) (PDF - 412Kb)

 6η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση μελετών - Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων» (MIS 5000306) (PDF - 414Kb)

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ)» (MIS 5000919) (PDF - 434Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ)» (MIS 5000443) (PDF - 425Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Αξιολόγηση χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων Κρατικών Ενισχύσεων» (MIS 5000512) (PDF - 428Kb)

 1η τροποποίηση της Πράξης «Μελέτες - Παροχή υπηρεσιών συμβούλων» (MIS 5000895) (PDF - 428Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΥΣΕ» (MIS 5006144) (PDF - 426Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργικές δαπάνες ΕΥΚΕ 2014-2020» (MIS 5007707) (PDF - 425Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση μελετών – παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020 για την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)» (MIS 5050815) (PDF - 411Kb)

 3η Τροποποίηση της Πράξης «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων για τις Ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ» (MIS 5000255) (PDF - 368Kb)

 3η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων για τις ανάγκες της ΕΥΤΟΠ» (MIS 5000442) (PDF - 334Kb)

 4η Τροποποίηση της Πράξης «Μισθοδοσία της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ» (MIS 5000274) (PDF - 432Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020 στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (MIS 5000333) (PDF - 339Kb)

 3η Τροποποίηση της Πράξης «Άδειες χρήσης του συστήματος Πάπυρος Millennium III (σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασιών - ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου - ψηφιακών υπογραφών) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (MIS 5001112) (PDF - 429Kb)

 Προμήθεια, ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων και εργαλείων (MIS 5056524) (PDF - 669Kb)

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση μελετών – παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020 για την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)» (MIS 5050815) (PDF - 414Kb)

 7η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση μελετών - Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων» (MIS 5000306) (PDF - 415Kb)

 4η Τροποποίηση της Πράξης «Δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)» (MIS 5000293) (PDF - 425Kb)

 3η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση μελετών - παροχή υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων2014-2020 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (MIS 5000338) (PDF - 501Kb)

 3η Τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση, H/Y, βασικών λογισμικών, περιφερειακών, εξυπηρετητών, ενεργών και παθητικών στοιχείων δικτύου και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, εξοπλισμός γραφείων, του δικαιούχου ΓΔΨηΠοΗΔ του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (MIS 5030912) (PDF - 501Kb)

 4η Τροποποίηση της Πράξης «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (MIS 5000487) (PDF - 445Kb)

 5η Τροποποίηση της Πράξης «Μελέτες – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων ΕΥΣΣΑ 2014-2020» (MIS 5000326) (PDF - 439Kb)

 8η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση μελετών - Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων» (MIS 5000306) (PDF - 438Kb)

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020 στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (MIS 5000333) (PDF - 342Kb)

 4η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων για τις ανάγκες της ΕΥΤΟΠ» (MIS 5000442) (PDF - 335Kb)

 Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 (MIS 5093108) (PDF - 505Kb)

 4η Τροποποίηση της Πράξης «Τεχνική υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των δομών συντονισμού, διαχείρισης, των επιτελικών δομών, της Κ.Υ. της ΜΟΔ και των Αρχών Πιστοποίησης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ» (MIS 5000266) (PDF - 432Kb)

 5η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση Μελετών – Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων 2014-2020 για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (MIS 5035042) (PDF - 424Kb)

 4η Τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση, H/Y, βασικών λογισμικών, περιφερειακών, εξυπηρετητών, ενεργών και παθητικών στοιχείων δικτύου και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, εξοπλισμός γραφείων, του δικαιούχου ΓΔΨηΠοΗΔ του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (MIS 5030912) (PDF - 424Kb)

 4η Τροποποίηση της Πράξης «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων για τις Ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ» (MIS 5000255) (PDF - 340Kb)

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργικές δαπάνες ΕΥΚΕ 2014-2020» (MIS 5007707) (PDF - 416Kb)

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη νέων υποσυστημάτων στο e-ΠΔΕ» (MIS 5030586) (PDF - 408Kb)

 3η Τροποποίηση της Πράξης «Αξιολόγηση χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων» (MIS 5000512) (PDF - 408Kb)

 Ενδυνάμωση ικανότητας Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και Δικαιούχων ΕΣ (capacity building) ΕΣΠΑ μέσω Σύμβασης Παροχής Τεχνικής Υποστήριξης (PASSA) με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (MIS 5155019) (PDF - 500Kb)

 5η Τροποποίηση της Πράξης «Πληροφοριακά συστήματα, κατάρτιση, μεταφορά τεχνογνωσίας για την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΣΠΑ» (MIS 5000269) (PDF - 424Kb)

 3η Τροποποίηση της Πράξης «Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη των εφαρμογών του Πληροφοριακού συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για την αποδοχή και διαχείριση δράσεων στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας, για την προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης και της καινοτομικής επιχειρηματικότητας» (MIS 5007787) (PDF - 420Kb)

 

 

Προηγούμενη σελίδα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09/02/2022