Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Αποτελέσματα 1 - 10 από 10 από 1

Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των δομών συντονισμού, υποστήριξης, διαχείρισης και των Επιτελικών Δομών των Υπουργείων, των Αρχών Πιστοποίησης και Ελέγχου και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ

Κάλυψη των δαπανών οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της ΚΥ της ΜΟΔ ΑΕ, ως δομή του ΕΣΠΑ. Επίσης, κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, των αρχών πιστοποίησης και ελέγχου του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης του ΕΣΠΑ και των ΕΠ (Τομεακών και Περιφερειακών). 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Τεχνική Βοήθεια

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 3/12/2015 - 31/12/2023

Άλλες ενέργειες υποστήριξης (συστήματα και μελέτες)

Ολοκλήρωση της αναβάθμισης του ΟΠΣ και των ενεργειών που αναφέρονται στο σύστημα ροών εργασιών και διαχείρισης εγγράφων, στην υποστήριξη ηλεκτρονικών υπογραφών για το σύνολο των διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2014-2020, τεχνολογική ενοποίηση υποσυστημάτων του ΟΠΣ, πλήρης εξωστρέφεια και διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ 2014-2020, αξιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών διασύνδεσης από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η SFC, καθώς και αποτελεσματική οργάνωση τωνδιαδικασιών του ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στο ΟΠΣ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Τεχνική Βοήθεια

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 25/11/2015 - 31/12/2023

Αξιολογήσεις ΕΣΠΑ 2014-2020

Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο της ποιότητας των έργων υποδομής που διενεργείται από τον ΕΣΠΕΛ, ο οποίος ελέγχει την εφαρμογή των όρων της σύμβασης κατασκευής (ποιοτικών και ποσοτικών), εξετάζοντας την τήρηση των εγκεκριμένων τευχών και σχεδίων, που τη συνοδεύουν ως αναπόσπαστα μέρη της, των ισχυόντων κανονισμών καθώς και των ισχυουσών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Τεχνική Βοήθεια

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 25/11/2015 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Εκπόνηση μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020

Παρεμβάσεις για την υποστήριξη της αποτελεσματικότητας και ποιότητας της υλοποίησης των ΕΠ, με την παροχή εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Τεχνική Βοήθεια

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 25/11/2015 - 31/12/2023

Έλεγχοι έργων ΕΣΠΑ

Ανάθεση σε εξωτερικούς ελεγκτές της διενέργειας των ελέγχων σε δικαιούχους και έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, για λογαριασμό της Αρχής Πιστοποίησης ή/και άλλων φορέων.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Τεχνική Βοήθεια

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 25/11/2015 - 31/12/2023

Εξειδικευμένος σύμβουλος ποιοτικού ελέγχου

Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο της ποιότητας των έργων υποδομής που διενεργείται από τον ΕΣΠΕΛ, ο οποίος ελέγχει την εφαρμογή των όρων της σύμβασης κατασκευής (ποιοτικών και ποσοτικών), εξετάζοντας την τήρηση των εγκεκριμένων τευχών και σχεδίων, που τη συνοδεύουν ως αναπόσπαστα μέρη της, των ισχυόντων κανονισμών καθώς και των ισχυουσών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Τεχνική Βοήθεια

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 25/11/2015 - 31/12/2023

Προσαρμογή – Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020

Σχεδιασμός, υλοποίηση και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣ της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 μέσω της προσαρμογής και επέκτασης του υπάρχοντος ΟΠΣ για την κάλυψη των απαιτήσεων που θέτει η νέα προγραμματική περίοδος, όπως εκφράζονται στα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ βάσει του e-cohesion.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Τεχνική Βοήθεια

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 25/11/2015 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Τεχνική Βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής

Pράξεις οι οποίες προτείνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, σχετικά με την προετοιμασία, παρακολούθηση, διοικητική και τεχνική συνδρομή, αξιολόγηση και δημοσιονομικό έλεγχο, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 και προσδιορίζονται από το Άρθρο 58 του Κανονισμού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Τεχνική Βοήθεια

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 25/11/2015 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Προπαρασκευή, εφαρμογή και παρακολούθηση των ΕΠ - Δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπόνησης μελετών και αξιολογήσεων

Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των ΕΠ για την προπαρασκευή, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των ΕΠ. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των ΕΠ με δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπόνησης μελετών και αξιολογήσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 24/4/2014 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των ΕΠ για την προπαρασκευή, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των ΕΠ

Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των ΕΠ με δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπόνησης μελετών και αξιολογήσεων

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 28/3/2013 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Αποτελέσματα 1 - 10 από 10 από 1