Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, άνω των ορίων, για την ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ)»

28/8/2023

Έ​γκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, σε τμήματα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016, ως ισχύει, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ)», με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών πλήρους και αποτελεσματικής καθαριότητας (τις εργάσιμες ημέρες) των χώρων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ), η οποία στεγάζεται στην Αθήνα σε διάφορα κτήρια, τα οποία ευρίσκονται επί των οδών: α) Νίκης αρ. 10, β) Μητροπόλεως αρ. 3, γ) Μητροπόλεως αρ. 5, δ) Κοραή αρ. 4 και ε) Αγίας Φιλοθέης αρ. 2. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα τμήματα της σύμβασης.

Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (ΕΣΗΔΗΣ).​ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.​

Κριτήριο ανάθεσης κάθε σύμβασης τμήματος ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης (από 01/01/2024 το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) και οι δαπάνες θα καλυφθούν από την ΣΑΕ 5191, Έργο: 2023ΣΕ51910001.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Κατηγορία διαγωνισμού
Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός
Συνολική εκτιμώμενη αξία: 399.676,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 322.320,00 € + ΦΠΑ 75.356,80 €)

Διάρκεια έργου
24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών
3/10/2023 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών
H ηλεκτρονική υποβολή γίνεται ​με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr​.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ Προγράμματος "Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων"
Διεύθυνση: Νίκης 10 (6ος όροφος) , Αθήνα, 105 63
Τηλ.: 210 3742400
E-mail: tebo@mnec.gr

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια

Φορέας

ΕΥΔ Προγράμματος "Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων"

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/9/2023