Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Άλλες ενέργειες υποστήριξης (συστήματα και μελέτες)

Έχουν λήξει

Ολοκλήρωση της αναβάθμισης του ΟΠΣ και των ενεργειών που αναφέρονται στο σύστημα ροών εργασιών και διαχείρισης εγγράφων, στην υποστήριξη ηλεκτρονικών υπογραφών για το σύνολο των διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2014-2020, τεχνολογική ενοποίηση υποσυστημάτων του ΟΠΣ, πλήρης εξωστρέφεια και διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ 2014-2020, αξιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών διασύνδεσης από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η SFC, καθώς και αποτελεσματική οργάνωση των
διαδικασιών του ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στο ΟΠΣ.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης
 • Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης
 • Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης
 • Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης
 • Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
 • Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
 • Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)
 • Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
 • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)
 • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Τομέας Ναυτιλίας
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού
 • ΜΟΔ ΑΕ
 • Γενική Δ/νση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Περίοδος υποβολής

από 25/11/2015 έως 31/12/2023

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 5 (3ος όροφος), ΣΥΝΤΑΓΜΑ, Αθήνα 105 57 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Τι χρηματοδοτείται

 • Μελέτες που συνδέονται με τις εκθέσεις της Επιτροπής για τα ΕΔΕΤ και την έκθεση για τη συνοχή
 • Μέτρα που συνδέονται με την ανάλυση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την ανταλλαγή στοιχείων και την εφαρμογή των ΕΔΕΤ, καθώς και μέτρα που αφορούν την εφαρμογή συστημάτων ελέγχου και τεχνική και διοικητική αρωγή,
 • Αξιολογήσεις, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, στατιστικές και μελέτες, που περιλαμβάνουν και μελέτες γενικής φύσεως για την τρέχουσα και μελλοντική λειτουργία των ΕΔΕΤ,
 • Μέτρα για τη διάχυση πληροφοριών, την υποστήριξη της δικτύωσης, την υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας, την ευαισθητοποίηση και προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών,
 • Δράσεις για τη βελτίωση των μεθόδων αξιολόγησης και την ανταλλαγή πληροφοριών για τις πρακτικές αξιολόγησης,
 • Συσκέψεις, οργάνωση εκδηλώσεων, ετησίων συναντήσεων κλπ.

Προϋπολογισμός

€ 5.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ ΕΠ Τεχνική Βοήθεια (Μονάδα Δ ΕΥΣΣΑ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μητροπόλεως 5 (3ος όροφος) Σύνταγμα, 105 57 Αθήνα
Τηλ
210 3726004
Φαξ
210 3256465

Γιούλα Βλασσοπούλου

210 3256474
  

Ασημένια Κασωτάκη

210 3256458
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/12/2023