Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Εκπόνηση μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020

Έχουν λήξει

Παρεμβάσεις για την υποστήριξη της αποτελεσματικότητας και ποιότητας της υλοποίησης των ΕΠ, με την παροχή εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών. Ενδεικτικά αναφέρονται: Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, υλοποίηση έργων που αφορούν στην αντιμετώπιση της απάτης και της διαφθοράς, σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης, χρήση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα, πραγματοποίηση συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων εργασίας, εκδηλώσεων για την δημοσιοποίηση και την διάχυση των αποτελεσματικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, ενίσχυση της ικανότητας των δημοσίων αρχών προκειμένου να αξιολογούν την ποιότητα και την πληρότητα μελετών που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και να εκπονούν «in house» αναγκαίες εμπειρογνωμοσύνες και μελέτες υψηλής ποιότητας, δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, όπου θα καταχωρούνται όλες οι μελέτες που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, για την αποφυγή επικαλύψεων και για να είναι διαθέσιμες στους εμπλεκόμενους στη διαχείριση του ΕΣΠΑ.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
 • Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων
 • Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης & Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
 • Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
 • Ειδική Υπηρεσία Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
 • Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
 • Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)
 • Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥΟΠΣ)
 • Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
 • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)
 • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 • Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
 • ΜΟΔ ΑΕ
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Γενική Δ/νση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Περίοδος υποβολής

από 25/11/2015 έως 31/12/2023

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 7.000.000

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ ΕΠ Τεχνική Βοήθεια (Μονάδα Δ ΕΥΣΣΑ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μητροπόλεως 5 (3ος όροφος) Σύνταγμα, 105 57 Αθήνα
Τηλ
210 3726004
Φαξ
210 3256465

Γιούλα Βλασσοπούλου

210 3256474
  

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/1/2024