Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

 Περιγραφή - Καθορισμός ΕΠ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κατά τη διάρκεια της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος εισηγήθηκε την Αναθεώρησή του, η οποία και έγινε δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής. Στη συνέχεια, στις 27/9/2013, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ενέκρινε την πρόταση Αναθεώρησης με την υπ’ αρ. 42298/ΕΥΣΣΑΑΠ 2548/27-9-2013 απόφασή του. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υπ’ αρ. C(2013) 9501/16-12-2013 απόφασή της, ενέκρινε την Αναθεώρηση του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

Το ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» για την περίοδο 2007-2013, αποτελεί ένα από τα εννέα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ για τη νέα προγραμματική περίοδο. Η έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώθηκε με την απόφαση Ε(2007) 5444/5.11.2007 (CCI: 2007 GR 161 PO 003).

Το ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και περιλαμβάνει έναν Άξονα Προτεραιότητας, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται δράσεις κυρίως «οριζόντιου» χαρακτήρα, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και αναμένεται να έχουν άμεσες επιπτώσεις με φυσικά και άϋλα αποτελέσματα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Μετά την Αναθεώρηση, ο προϋπολογισμός του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013» ανέρχεται σε €264.708.883, αποκλειστικά δημοσίας δαπάνης. Από το σύνολο του προϋπολογισμού, το 85%, ήτοι €225.000.000, αφορά κοινοτική συνδρομή του ΕΤΠΑ και το 15%, ήτοι €39.705.883, αφορά σε εθνικούς πόρους.

Παρόλο ότι στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται αποκλειστικά δράσεις εθνικής εμβέλειας και κυρίως «οριζόντιες» παρεμβάσεις για όλη τη χώρα, σε επίπεδο χρηματοδότησης το παρόν ΕΠ καλύπτει αποκλειστικά το τμήμα δαπανών που αντιστοιχεί στις οκτώ περιφέρειες του αμιγούς στόχου «Σύγκλιση», ενώ το τμήμα των δαπανών που αντιστοιχούν στις πέντε μεταβατικές περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση» και του στόχου «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση», θα καλυφθεί αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Για το λόγο αυτό, ο προγραμματισμός των ενεργειών έγινε βάσει κλείδας ύψους 74,07%.

Αναφορικά με την κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού ανά Κωδικό Θέματος Προτεραιότητας του Εφαρμοστικού Κανονισμού:

  • στον κωδικό υπ. αριθμ. 85 (προπαρασκευή, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεωρήσεις) περιλαμβάνονται παρεμβάσεις και κατηγορίες πράξεων, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε €225.000.000 (85% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του ΕΠ), ενώ αντίστοιχα,
  • στον υπ. αριθμ. 86 (Αξιολόγηση και Μελέτες, Πληροφόρηση και Δημοσιότητα) περιλαμβάνονται παρεμβάσεις και κατηγορίες πράξεων, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε €39.705.883,00 (15% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του ΕΠ)

Ο παρών διαδικτυακός τόπος έχει ως στόχο την παροχή πληροφόρησης προς κάθε ενδιαφερομένο σχετικά με τις παραπάνω δράσεις, καθώς και τις διαδικασίες και την πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» για την περίοδο 2007-2013.

 

Σχετικά αρχεία

Απόφαση έγκρισης της Αναθεώρησης του Προγράμματος - Δεκ. 2013 (PDF - 196 Kb)

Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Προγράμματος (5/9/2007) (PDF - 104 Kb)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03/08/2016