Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

 Στόχοι ΕΠ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ο στρατηγικός στόχος του Ε.Π. εκφράζεται μέσω δύο γενικών στόχων:

α) της ενίσχυσης των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης του συνόλου των Ε.Π., ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν απρόσκοπτα, αποτελεσματικά και αποδοτικά στις νέες αυξημένες υποχρεώσεις τους, μέσω της χρηματοδότησης δραστηριοτήτων προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, πληροφόρησης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των δράσεων που εμπίπτουν στους στόχους των Ταμείων

β)
της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων φορέων, ώστε να βελτιώσουν την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα και να πληρούν τα κριτήρια επιβεβαίωσης της διαχειριστικής τους επάρκειας για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων.

Η στρατηγική και οι δύο γενικοί στόχοι του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013» εξειδικεύονται στους εξής ειδικούς στόχους:

  1. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των Ε.Π. για την προπαρασκευή, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των Ε.Π.
  2. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των Ε.Π. για τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων.
  3. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των Ε.Π. με δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπόνησης μελετών και αξιολογήσεων.
  4. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των Ε.Π. για το σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση παρεμβάσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας.
  5. Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των επιτελικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης των Ε.Π.
  6. Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων των Ε.Π. για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων
  7. Ενίσχυση των μέτρων που αναλαμβάνονται από την Ε.Ε., σχετικά με την προπαρασκευή, παρακολούθηση, διοικητική και τεχνική στήριξη, αξιολόγηση, έλεγχο και επιθεώρηση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/07/2011